Điều khoản sử dụng

ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC CHUNG

Trước khi đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ trên website (“Điều khoản”), bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ website này (sau đây gọi tắt là “Điều khoản”) thông qua việc hoàn thành việc đăng ký tài khoản website. Bạn chấp nhận không có bất kỳ giới hạn nào về và/hoặc liên quan tới tất cả các Điều khoản và Điều kiện dưới đây, kể từ thời điểm bạn sử dụng Dịch vụ lần đầu tiên.

Khi xem xét việc sử dụng Dịch vụ cung cấp bởi website (sau đây gọi tắt là “chúng tôi” hoặc “website”), bạn cam kết rằng bạn có đủ tuổi theo luật định để xác lập Thỏa thuận có tính ràng buộc, và không phải là người bị ngăn cấm tiếp nhận dịch vụ theo pháp luật Việt Nam, hoặc bạn đã có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để sử dụng dịch vụ theo quy định và phù hợp với Điều khoản này.

Đồng thời, khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ, bạn cũng cam kết và chấp nhận rằng:

Nếu bạn muốn định danh tài khoản, bạn sẽ cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân (Giấy tờ tùy thân), ngày cấp, nơi cấp của Giấy tờ tùy thân, và chịu trách nhiệm về các thông tin mà bạn cung cấp khi thực hiện việc đăng ký cũng như sửa đổi, bổ sung các thông tin này;

Tất cả các giao tiếp, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, thư hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi chung là "Thông tin"), cho dù được đăng công khai hoặc được truyền đưa riêng, trước tiên thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Thông tin đó. Chúng tôi có hệ thống kiểm duyệt nội dung Thông tin được chia sẻ cũng như có cơ chể phát hiện và xử lý vi phạm đối với những Thông tin do những người sử dụng khác nhau cung cấp trên website theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Bạn có thể chia sẻ Thông tin hợp lệ và hợp pháp dưới các định dạng chúng tôi mặc định tại các khu vực cho phép. Là người sử dụng, bạn cần có trách nhiệm với các giao tiếp của riêng bạn và phải tự chịu trách nhiệm với kết quả của việc chia sẻ. Chúng tôi không đại diện, xác nhận hay cam đoan tính trung thực, chính xác của các Thông tin được chia sẻ.

Đối với Thông tin được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ như ảnh và video (Thông tin SHTT), bạn cấp riêng cho chúng tôi quyền sau: Bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và miễn phí để sử dụng mọi Thông tin SHTT mà bạn đăng lên (Giấy phép SHTT). Giấy phép SHTT này hết hiệu lực khi bạn xóa Thông tin SHTT hoặc tài khoản, trừ khi Thông tin của bạn đã được chính bạn chia sẻ với người khác và những người này chưa xóa Thông tin đó trên website.

Khi chia sẻ Thông tin lên website, bạn đồng ý cấp cho chúng tôi quyền sử dụng và chia sẻ Thông tin đó lên các nền tảng khác của hệ sinh thái website thuộc quyền quản lý của chúng tôi hoặc các phương tiện thông tin đại chúng.

ĐIỀU 2. QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT TÊN TÀI KHOẢN

Không được đặt tên tài khoản, nhân vật theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo, tên của trùm khủng bố, phát xít, tội phạm, và tên của những cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.

Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc gây nhầm lẫn để giả mạo các cá nhân, tổ chức khác nhằm mục đích đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.

Không được đặt tên tài khoản, nhân vật vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.

Không được đặt tên có chứa các từ/cụm từ gây nhầm lẫn với các nền tảng trong hệ sinh thái của website thuộc quyền quản lý của website khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Tài khoản vi phạm quy định về đặt tên sẽ bị khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH ĐẠI DIỆN

Không sử dụng hình ảnh có hàm ý kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Không sử dụng hình ảnh hoặc hình ảnh mô tả có tính xúc phạm các danh nhân, anh hùng dân tộc, lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Việt Nam và lãnh đạo của các cơ quan tổ chức quốc tế.

Không sử dụng hình ảnh có chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế mà xúc phạm đến uy tín của các tổ chức này.

Không sử dụng các hình ảnh liên quan tới tôn giáo mà gây kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đi ngược lại chính sách tôn giáo của Việt Nam.

Không sử dụng ảnh của tội phạm, khủng bố, phát xít, và ảnh hoặc hình ảnh mô tả các cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Không sử dụng ảnh xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.

Không sử dụng hình ảnh có chứa các từ/cụm từ, logo, dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các nền tảng trong hệ sinh thái website thuộc quyền quản lý của website khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Không sử dụng hình ảnh vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.

Tài khoản vi phạm quy định về hình đại diện sẽ bị khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.

ĐIỀU 4. CÁC THÔNG TIN CẤM CHIA SẺ, TRAO ĐỔI, CHIA SẺ

Thông tin chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuyên truyền chiến tranh, khủng bố.

Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc, tôn giáo; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

Thông tin kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật Việt Nam quy định.

Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thông tin vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các Thông tin khác vi phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

ĐIỀU 5. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM KHÁC

Cản trở trái phép hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Cản trở trái phép việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào dịch vụ của website.

Phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của dịch vụ cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.

Đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.

Quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người sử dụng khác.

Đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên website.

Các hành vi cấm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam trong từng lĩnh vực.

ĐIỀU 6. QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin cá nhân, mật khẩu đã đăng ký.

Bạn được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.

Bạn được quyền tặng cho tài khoản website của mình cho người khác. Quyền được tặng cho tài khoản chỉ được áp dụng đối với tài khoản đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản theo quy định Điều khoản này.

Được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân theo quy định của Điều khoản này và Chính sách Bảo mật Thông tin cá nhân trên website. Theo đó, những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ chỉ được website sử dụng để kiểm soát các hoạt động trên website và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chưa có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp có sự yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Được quyền yêu cầu website cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

ĐIỀU 7. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Để nhận được sự hỗ trợ từ website, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác.

Bạn có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của bạn trên website bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, thông tin Giấy tờ tùy thân, email bảo vệ tài khoản. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ do sự bất cẩn hay bất kỳ lỗi bảo mật nào khác của chính cá nhân bạn, thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Chúng tôi sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin Giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.

Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho website về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào bằng cách gửi yêu cầu hỗ trợ.

Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về Thông tin do bạn chia sẻ, truyền, đưa, lưu trữ trên website, mạng Internet và mạng viễn thông.

Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều khoản này.

Tuân thủ các trách nhiệm, nghĩa vụ khác của người sử dụng mạng xã hội, Internet, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 8. QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu website có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Điều khoản này, website có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn. Đồng thời, website có quyền từ chối hỗ trợ và giải quyết các yêu cầu đối với tài khoản của bạn.

Nếu bạn có những bình luận, bài đăng vô nghĩa và/hoặc bình luận, bài đăng liên tục gây phiền toái tới người sử dụng khác thì website có quyền tắt tính năng bình luận và/hoặc đăng tải của bạn.

Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm:

Mức 1: Cảnh cáo;

Mức 2: Tước quyền đăng bài viết 15 ngày;

Mức 3: Tước quyền đăng bài viết 30 ngày;

Mức 4: Tước quyền đăng bài viết 60 ngày;

Mức 5: Không được sử dụng website.

Khi website phát hiện những vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ như truy cập trái phép, chia sẻ, truyền đưa các Thông tin bị cấm theo Điều khoản này và/hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc những lỗi khác gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của website và/hoặc cá nhân, tổ chức có liên quan, website có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của bạn trong Điều khoản này, bao gồm chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với bạn; và/hoặc sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho cơ quan chức năng giải quyết các vi phạm này theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 9. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Có trách nhiệm hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của bạn phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trong thẩm quyền của website theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo quy định của Điều khoản này, Chính sách Bảo mật Thông tin cá nhân trên website và quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi không bán hoặc trao đổi những thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam và/hoặc các trường hợp theo quy định tại Điều khoản này.

ĐIỀU 10. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào phát sinh từ Điều khoản này, thuộc thẩm quyền giải quyết của website, phải được gửi tới website trong vòng 01 (một) tháng kể từ ngày xảy ra hành vi dẫn đến khiếu nại, tranh chấp đó.

ĐIỀU 11. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Các điều khoản tại Điều khoản này có thể được chúng tôi sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới bạn. Những Thông tin sửa đổi, bổ sung sẽ được chúng tôi công bố trên website.

ĐIỀU 12. HIỆU LỰC

Điều khoản này có giá trị ràng buộc với bạn kể từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký tài khoản.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam tuyên là vô hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều khoản bị tuyên vô hiệu đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, và các điều khoản còn lại của Điều khoản này vẫn có hiệu lực.

CỘNG ĐỒNG EXCELLENT VIỆT NAM